Econsulting Mikołaj Niedek

wykształcenie wyższe:

 • doktor nauk ekonomicznych: dyplom 2009 - uzyskany na Wydziale Ekonomi i Zarządzania UwB za pracę nt. Determinanty rozwoju partnerstwa międzysektorowego na rzecz równoważenia wzorców produkcji i konsumpcji;

 • dyplom ukończenia Wydziału Filozofii i Socjologii - Instytut Filozofii UW: magisterium 1999 za pracę nt. naturalistycznej koncepcji cywilizacji Erazma Majewskiego;

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych Rozwój Obszarów Wiejskich: CDR Brwinów 2000 za pracę nt. roli rolnictwa ekologicznego w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich;

 • szkolenie w zakresie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (CDR Brwinów 2016);

 • szkolenie w zakresie Partnerstwa Lokalnego (PROW "Współpraca" 2104-2020, CDR Brwinów 2017);

ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe:

 • we współpracy z sektorem pozarządowym i samorządowym

 • w tworzeniu i realizacji projektów i kampanii informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych o wartości od 50 tys. do 800 tys. zł

 • w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych i zdalnych (e-learning)

 • w redagowaniu biuletynów i periodyków elektronicznych i drukowanych

 • we współpracy w realizacji działań programu Leader PROW

 • w kreowaniu i koordynowaniu ogólnopolskich kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie:

- włączania aspektów ekologicznych do projektów rozwoju lokalnego (2017 projekt w ramach KSOW)
- wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu gminą i gospodarce komunalnej (2013 – 2015)
- selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi (2011 – 2013)
- energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym (2010 – 2011)
- zielonych zamówień publicznych (2008 – 2009)
(powyższe projekty realizowane były w ramach Programu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW)
- aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (2006 – 2008 PIW EQUAL)

 • w poradnictwie eksperckim w ramach ogólnopolskich kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie:

- inteligentnych sieci energetycznych smart grids (2013 – 2014)

- selektywnej zbiórki elektroodpadów domowych (2012 – 2013)

- wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) w polityce samorządowej (2012 – 2013)

- edukacji na poziomie lokalnym (2012)

- przedsiębiorczości społecznej i animacji lokalnej (2011)

współpraca m.in. z: Polską Izbą Żywności Ekologicznej (2018 -   ); Lokalną Grupą Działania "Północne Mazowsze" (2010 -  ); Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym (2016 -  ); Zespołem ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Grupa ds. Zrównoważonej Konsumpcji) przy Ministrze Gospodarki (2010 – 2015); Fundacją Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa (2009 – 2010); Związkiem Młodzieży Wiejskiej (2010 – 2011); Centrum Prawa Bankowego i Informacji (2009 – 2010); Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie (2000); Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (2002 – 2003); Polskim Klubem Ekologicznym Okręgu Mazowieckiego (2005); Fundacją "Fundusz Współpracy" (2007 – 2008); Fundacją "Aktywizacja" (2009 – 2010); Fundacją Promocji Gmin Polskich (2003 – 2016); Wydawnictwem Edipresse (2012 – 2013); Wydawnictwem Publicus; Serwisem Samorządowym PAP i in.

doświadczenie w redakcji periodyków samorządowych:

 • 2016 współredaktor magazynu i portalu Smart Gmina 

 • 2013 – 2015 redaktor biuletynu elektronicznego "Eko-Gmina" (12 numerów), FPGP, ISSN: 2082-2162

 • 2013 – 2014 redaktor biuletynu elektronicznego "Inteligentne Sieci Energetyczne" (12 numerów) Fundacja "Ciuchcia Krasińskich"

 • 2011 – 2013 redaktor biuletynu szkoleniowego drukowanego „Gminny Lider Recyklingu” (14 numerów) FPGP, ISSN 2084-3615

 • 2011 – 2012 redaktor biuletynu szkoleniowego elektronicznego "Ekorozwój w Gminie" (12 numerów) Fundacja "Ciuchcia Krasińskich"

 • 2010 – 2011 redaktor biuletynu drukowanego „Eko-Gmina Zielona Energia” (10 numerów) FPGP, ISSN: 2082-2162

 • 2006 – 20012 redaktor odpowiedzialny i naczelny magazynu „GMINA” (numery: 97/2006 – 140/2012) FPGP, ISSN 1429-6195

 • 2008 – 2009 redaktor biuletynu drukowanego „Zielone Zamówienia Publiczne” (10 edycji) FPGP

 • 2006 – 2008 redaktor biuletynu drukowanego „Gmina Niepełnosprawnym” (10 edycji) FPGP

doświadczenie w redakcji monografii drukowanych:

 • Zostań Prosumentem. Vademecum Inteligentnych Sieci Energetycznych, Współautor; Rostkowo 2014, FPGLD "Ciuchcia Krasińskich", ISBN 978-83-927577-5-7;

 • Partnerstwo dla ekorozwoju gminy, Współautor; Rostkowo 2012, FPGLD "Ciuchcia Krasińskich", ISBN 978-83-927577-1-9;

 • Vademecum Gminnego Animatora Przedsiębiorczości Społecznej, Autor; Rostkowo 2011, FPGLD "Ciuchcia Krasińskich", ISBN 978-83-927577-8-8;

 • Jakie OZE w Gminie? Przewodnik po odnawialnych źródłach energii dla samorządów gminnych, Współautor; Warszawa 2011, FPGP, ISBN 978-83-929109-1-6;

 • Zamówienia publiczne przyjazne środowisku. Przewodnik, Współautor; Warszawa 2009, FPGP, ISBN 978-83-929109-0-9.

Pasja do: poznawania świata, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii, eko-filozofii, zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, sportu. Ekobloger

Publikacje autorskie naukowe:

2014

Artykuły:

30. Produkcja ekologiczna a zrównoważona w świetle odpowiedzialności biznesu (współautor A. Hoffmann-Niedek),Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4 (70) 2014, str. 46-60;

2011

Artykuły:

29. Infrastruktura instytucjonalna ekonomii społecznej. Polityka Społeczna, nr 4 (445) 2011 str. 12-16;

28. Co dwie głowy to nie jedna, czyli jak nawiązać współpracę i zawiązać partnerstwo – uwarunkowania formalne i proceduralne, w: Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych. Centrum UNEP/GRID Warszawa 2011, s. 121-127;

2009

Artykuły:

27. Kapitał przyrodniczy dla zrównoważonego rozwoju, w: Europejski Doradca Samorządowy, październik-grudzień 2009 Nr 4 (11), Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2009;

2007

Recenzje:

26. K. Giordano, Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, wyd. KUL, Lublin 2005, Problemy Ekologii, Rok XI-Nr 1(61) 2007, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, styczeń-luty 2007, s. 47 – 48;

2006

Artykuły:

25. Partnerstwo publiczno-prywatne a równoważenie rozwoju, w: Ekonomia i Środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (30) 2006, Białystok 2006, s. 106 – 123;

24. Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji, w: Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki; red. nauk. A. Lewicka-Strzałecka, praca zbiorowa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, wyd. WSPiZ, Warszawa 2006, s. 135 – 154;

23. Partnerstwo dla zielonych miejsc pracy i rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekologii, Rok X-Nr 4(58) 2006, red. Z. J. Gurgul, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda, Mysłowice, lipiec-sierpień 2006, s. 194 – 198;

22. Partnerstwo w programowaniu ochrony środowiska – przykład powiatu płockiego, Problemy Ekologii, Rok X-Nr 2(56) 2006, red. Z. J. Gurgul, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała A. Hlonda, Mysłowice, marzec-kwiecień 2006;

21. Trzy antynomie społecznej odpowiedzialności biznesu, Problemy Ekologii, Rok X-Nr 1(55) 2006, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, styczeń-luty 2006, s. 16 – 19;

20. Ekologizacja kryteriów zamówień publicznych – wytyczne Komisji Europejskiej, Problemy Ekologii, Rok X-Nr 1(55) 2006, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, styczeń-luty 2006, s. 54 – 55;

Recenzje:

19. S. Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju, KUL, Lublin 2005, Problemy Ekologii, Rok X-Nr 3(57) 2006, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, maj-czerwiec 2006, s. 168 – 169;

2005

Artykuły:

18. Etyka biznesu i etyka środowiskowa w koncepcji społeczno-ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 6(54) 2005, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, listopad-grudzień 2005, s. 294 – 299;

17. Wobec Europejskich wyzwań w gospodarce odpadami – partnerstwo publiczno-prywatne, Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 1(49) 2005, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. A. Hlonda, Mysłowice styczeń-luty 2005, s. 42 – 45;

Recenzje:
16.
B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, Problemy Ekologii, Rok IX Nr 6(54) 2005, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, listopad-grudzień 2005, s. 330 – 331;

15.
S. Zaremba, Marketing ekologiczny, Akademia Ekonomiczna im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2004, Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 6(54) 2005, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, listopad-grudzień 2005, s. 331 – 332;

14. T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003, Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 4(52) 2005, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, lipiec-sierpień 2005, s. 220 – 221;

13. Konsumenci dla zrównoważonego rozwoju – Poradnik „Dobre zakupy”, Polska Zielona Sieć 2004,(analiza–recenzja), Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 4(52) 2005, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, lipiec-sierpień 2005, s. 222 – 224;

12. W. Gasparski (red.) Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 1(49), red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice styczeń-luty 2005, s. 50 – 51;

Relacje z konferencji:
11.
EQUAL – Swobodny przepływ dobrych pomysłów (Warszawa, luty 2005), Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 4(52), red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice, lipiec- sierpień 2005, s. 216;
10.
Lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Maróz, maj 2004), Problemy Ekologii, Rok IX-Nr 1(49), red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice styczeń-luty 2005, s. 54 – 56;

2004
Artykuły:
9. Trójsektorowa inicjatywa partnerska w projekcie zrównoważonego rozwoju – „Forum Dla Płocka”,Problemy Ekologii, Rok VIII-Nr 5 (46), red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice lipiec-sierpień 2004, s. 231 – 237;

Recenzje:

8. J. Zysnarski – Partnerstwo publiczno-prywatne – teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk 2003 , Problemy Ekologii, Rok VIII-Nr 6 (48)-, red. Z. J. Gurgul, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Mysłowice listopad-grudzień 2004, s. 313 – 318;

2002
Artykuły:
7. Iluzja mechanistycznego rozumu , Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 8, red. E. Pietraszkiewicz, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002, s. 16 – 181;

Recenzje:

6. A. Papuziński i Z. Hull (red.) – „Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii”, WSP Bydgoszcz 1999, (recenzja) Szkice Humanistyczne nr 1,2/2001, red. E. Hopfer, wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2001, s. 211 – 217; Reprint, Ruch Filozoficzny, Tom LIX – Nr 3, red. L. Gumański, Toruń 2002, s. 537 – 543;

5. A. Papuziński i Z. Hull (red.) – „Wokół eko-filozofi”, wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, (recenzja), Szkice Humanistyczne t. II nr 3-4; red. E. Hopfer, wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2002, s. 204 – 206.

2001
Artykuły:
4. Filozofia kultury czy cywilizacji?, Przegląd Humanistyczny nr 2 (365) ROK XLV, red. W. Kruszka, wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 83 – 88;

3. Filozofia ekologiczna jako filozofia kultury, ARCHEUS Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej nr 2/2001, red. M. Nowacka i J. Kopania, wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2001, s.45 – 56Reprint, Szkice Humanistyczne nr 1,2/2001, red. E. Hopfer, wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2001, s. 123 – 132;

2. Kryzys ekologiczny jako kryzys kultury, Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 7, red.E. Pietraszkiewicz, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001, s. 111 – 121

1. Eko-filozofia – powrót do mądrości, w: Wokół eko-filozofii, pr. zbior., pod red. A. Papuzińskiego i Z. Hulla, wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, s. 115 – 122.

Tłumaczenia

K. L. Schweisfurth, F. T. Gottwald, M. Dierkes, Drogi do systemu zrównoważonego rolnictwa i konsumpcji żywności, Fundacja im. K. Schweisfurtha, Monachium 2002 (tyt. org. Wege zu einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungskultur, Schweisfurth-Stiftung, München 2002); tłum. z jęz. niem. razem z D. Meterą, wyd. IUCN Poland, Warszawa 2003, s. 1 – 27.