Polityka prywatności

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”, informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskujemy od swoich interesariuszy: dostawców, kontrahentów i klientów.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma PRO-BIO s.c.

2. Twoje dane osobowe i kontaktowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działań handlowych, marketingowych, komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.

3. Dane osobowe, które przetwarzamy obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail, strona www.

4. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) ma wyłącznie Administrator, upoważnieni pracownicy firmy oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.

5. Masz pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a w szczególności do:

  • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,

  • sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

  • żądania usunięcia danych osobowych,

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych.